ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุปริมาณ 200 ซีซี. ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2553  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์  รสจืด ขนาดบรรจุปริมาณ 200 ซีซี. ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2553
---------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์    รสจืด  ขนาดบรรจุปริมาณ  200   ซีซี. (ตรานมโรงเรียน) ช่วงเปิดภาคเรียนที่  1/2553                      (โดยยื่นเสนอราคาต่อหน่วย)  (องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงจะเรียกทำสัญญาเมื่อมีเงินงบประมาณรายได้ต่างๆ  เข้ามาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงเท่านั้น)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   14     พฤษภาคม  2553  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา  10.00  น. ¬ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอชุมตาบง   และกำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่   14   พฤษภาคม   2553  ในเวลา  10.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอชุมตาบง
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ             -           บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  ระหว่างวันที่  28   เมษายน  2553   ถึงวันที่  13  พฤษภาคม  2553  เวลา  08.30-15.30  น.                หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5629-3055      
ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  เมษายน   พ.ศ.2553


(ลงชื่อ)…………………………..………..
           (นายจักรพงษ์    ขุนพลนาควาส)
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

หมายเหตุ : การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป    อาหารเสริม (นม)   (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาอาหารเสริมนม   พลาสเจอร์ไรส์     จะยึดราคาตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วเท่านั้น)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2553 เวลา 09.46 น. โดย คุณ วิภาวรรณ พิลาแสง

ผู้เข้าชม 1464 ท่าน