ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2553  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  พลาสเจอร์ไรส์ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2553  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง    ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)                 พลาสเจอร์ไรส์  ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2553    โดยขอรับเอกสารสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์      ได้ระหว่างวันที่  28 เมษายน พ.ศ.  2553  ถึงวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.2553   และกำหนดยื่นซองสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์   ในวันที่   14    พฤษภาคม พ.ศ.  2553 นั้น  
แต่ปรากฏว่าในวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553   ไม่มีผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  ภายในวันและเวลาดังกล่าว  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์  ช่วงเปิดภาคเรียนที่  1/2553    ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  14   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2553

    
                                                                 (นายจักรพงษ์   ขุนพลนาควาส)
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2553 เวลา 14.19 น. โดย คุณ วิภาวรรณ พิลาแสง

ผู้เข้าชม 1931 ท่าน