โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่ที่ 1  
 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
เรื่อง   สอบราคาจ้าง
---------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเชตประปา ภายในหมู่ที่  ๑   ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการขยายเขตประปา   ภายในหมู่ที่ 1  บ้านหนองจิกทรายมูล  ตำบลชุมตาบง   อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์    ตามแบบเลขที่  020/2554  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย ราคากลาง  189,8๐๐.-  บาท
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า     -   บาท
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ดีแล้ว   เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงไม่ได้   หากมีข้อสงสัยประการใด  ให้ติดต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง          ที่ทำการบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐  น.  ถึง  ๑๐.๐๐  น.                ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   และกำหนดเปิดซองสอบราคา                        ในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑0.3๐  น.   เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ  2๐๐.-  บาท   ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  ระหว่างวันที่   25    กรกฎาคม   ๒๕๕๔  ถึงวันที่  8   สิงหาคม  ๒๕๕๔    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข          ๐-๕๖๒๙-๓๐๕๕  หรือ  080-0297197   ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ  ณ  วันที่    22    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔(นายจักรพงษ์  ขุนพลนาควาส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

หมายเหตุ :  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดากรณีมิได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง จะพิจารณาราคาค่าก่อสร้างในวงเงินราคาหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน  และจะไม่จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ทำสัญญา  


 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 16.48 น. โดย คุณ วิภาวรรณ พิลาแสง

ผู้เข้าชม 2822 ท่าน