องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์