หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

 
อบต.ชุมตาบง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 219  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2560-2562 [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 524  
 
[ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
 
ที่ นว 0023.3/27651 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27629 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบรายละเอียดโครการ รูปแบบรายการวงเงินงบประมาณ การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27627 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจวสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27638 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/27636 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27298 ดำเนินการตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (เรื่องที่ลงระบบหายไป)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27292 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการำจหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27277 หารือแนวทางปฏฺิบัติกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27625 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ขอแก้ไข)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1186 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1190 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ.2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว27561 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 27522 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/27304 สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมและระงับโรคฯ (มีทั้งหมด 2 ไฟล์ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป) [ แนบ1 ]  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว27462 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1167 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/1162 ขอเอกสารเพิ่มเติมเบิกเงินตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ (บึงเพียง) หมู่ที่ 1,5,7,9 บ้านดงเมือง (งวดที่ 2) สุดท้าย  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/7445 การใช้พื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/27352 ประชุมซักซ้อมการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขออภัยเรื่องล่าช้าครับ  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
 
 
   
 
 
อบต.โคกเดื่อ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มาบแก ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา (ชนิดแบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.มาบแก ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการจ้างเหมารถแบ็คโฮ ซ่อมแซมถนนคันคลองชำรุด เนื่องจากเหตุ [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บางม่วง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4666 เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดท [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแก้ว การส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นากลาง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางขาว ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาวและนายกองค์การบริหารส่วน [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจั [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแก้ว ผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและนายกองค์การบริหาร [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
   

รองเท้าเด็กบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

วัดหนองจิกทรายมูล
 
 

 
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ก.ค. 2564)    อ่าน 1521  ตอบ 1  
รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 684  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 253  ตอบ 0  
 
 
 


 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี

 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-293-055