หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

 
อบต.ชุมตาบง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2560-2562 [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 310  
 
แผนดำเนินงาน [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 164  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 275  
 
 
 
นว 0023.2/ว 1111 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคมอย่างบูรณาการฯ  [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 1114 โครการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใต้วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่ [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 1113 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฯ [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว1129 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GPฯ [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 1125 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ รุ่นที่ 1  [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 1120 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ รุ่นที่ 1  [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ 1118 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง the executives high performance หรือ EHP รุ่นที่ 2 [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 1116 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 1253 แนงทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 1033 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 25 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 26 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 01041 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าฯ [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 1044 กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ส่วนราชการระดับกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/1062 ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 1106 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 28 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจักการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 1121 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  [ 16 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 935 ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดให้นิติกรได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มนอกจากเงินเดือนในลักษณะของเงินเพิ่มพิเศษ [ 15 ม.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 938 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิกการบริหารงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]     
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
 
 
   
 
 
อบต.หนองปลิง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด20 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๔๙๑๘ นครสวร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยน จำนวน 6 รายการ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดําริ ฝนหลวง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวหวาย ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแก้ว กฎหมายน่ารู้ ตอน Fake News สร้างข่าวปลอมเตรียมนอนคุก [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ชวนคนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรคประจำตัวหลีกเลี่ยงการบริโภค [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังใหญ่ ร่วมประชุมและกำหนดแนวเขตและพื้นที่ การปกครอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ที่ใช้ในการจัดงาน ตามโครงการพิธีรับเสด [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศเปิดเผยราคากลา\'โครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.10 โดยวิธี e [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 228 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการปร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
   

รองเท้าเด็กบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

วัดหนองจิกทรายมูล
 
 

 
สอบถามครับ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 2144  ตอบ 4  
ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1622  ตอบ 5  
รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 312  ตอบ 0  
 
 
 


 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี

 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492