หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

 
อบต.ชุมตาบง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 240  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2560-2562 [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 540  
 
[ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
 
ที่ นว 0023.1/ว01203 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/18 การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/17 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นว 0023.3/ว29566 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1267 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (cost)  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29351 การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29495 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29483 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว29144 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29316 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว29435 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับวัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/28670 แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28562 มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/28650 ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประชาชนในวันหยุดราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว28719 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ของ อปท.  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 28567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28788 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว28787 การพิจารณาประเพณีให้เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
 
 
   
 
 
อบต.เนินกว้าว ตาราง บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.64-003 สายแยกทางหล [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงกา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านไร่ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านมัทรี จดหมายข่าว📧 ประชาสัมพันธ์📣 แจ้งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้ายประจ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บางแก้ว [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางสวรรค์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.โกรกพระ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านพักอาศัยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บางประมุง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มกา [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
อบต.พนมเศษ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.นาขอม ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 , ครั้งที่ 49/2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
   

รองเท้าเด็กบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

วัดหนองจิกทรายมูล
 
 

 
ขอสอบถามเรื่องรถตู้ชุมตาบง-กรุงเทพค่ะ (31 ธ.ค. 2564)    อ่าน 22205  ตอบ 15  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ก.ค. 2564)    อ่าน 1649  ตอบ 1  
รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 732  ตอบ 1  
 
 
 


 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี

 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-293-055