หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

 
อบต.ชุมตาบง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2560-2562 [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 363  
 
แผนดำเนินงาน 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
แผนดำเนินงาน [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 186  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 313  
 
 
 
นว 0023.3/ว 15577 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15627 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระยะที่ 2 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15599 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีบม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15597 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกำกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15477 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15681 การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง จบการศึกษาภาคบังคับ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว15678 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว15682 ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0023.2/ว6619  [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/575 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/576 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/577 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/578 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/579 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15469 การดูแลตังเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/570 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/571 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.4/ว 572 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 15518 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 15494 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15490 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1977 [แบบสอบถาม]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว1971  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว89  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) สน.บถ. มท 0809.4/ว1960  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
 
   
 
 
ทต.หนองเบน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพร [ 28 พ.ย. 2571 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ร่วมตรวจเยี่บมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งนมโรงเรียน รอบเทอม1/2563 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองเบน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเบน จัดการประชุ [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองเบน วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเบน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักย [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชายธง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เปิดให้บริการ E-Service แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โกรกพระ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.โกรกพระ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ การวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประสาท ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครีั้งที่ 10 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภาย [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประสาท ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครีั้งที่ 9 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.โกรกพระ ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอลาดยาว [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อเติมอ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
   

รองเท้าเด็กบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

วัดหนองจิกทรายมูล
 
 

 
ขอสอบถามเรื่องรถตู้ชุมตาบง-กรุงเทพค่ะ (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 15126  ตอบ 11  
พอจะมีใครรู้บ้างมั้ยค่ะว่าเกณฑ์ทหารวันไหนค่ะ (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 683  ตอบ 0  
สอบถามครับ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 2243  ตอบ 4  
 
 
 


 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี

 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492