หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

 
อบต.ชุมตาบง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ค่ะ

 
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 141  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2560-2562 [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 447  
 
แผนดำเนินงาน 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
แผนดำเนินงาน [ 31 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 273  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 441  
 
 
 
นว 0023.3/ว8865  ขอเชิญร่วมอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8870 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุด เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8875 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8877 แจ้งแบบรายการผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8871 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8911 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.1/ว9020 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8945 คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8944 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8947 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8751 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8828 ประชาสัมพันธ์การยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/8831 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อการประกอบอาชีพ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8808 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534ฯ  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/384 การจัดสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/8748 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8747 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.5/ว8806 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8837 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว8664 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
 
 
   
 
 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว1511 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว1484 เรื่อง ข้อให้รายงานข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยา [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่เปิน ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 6 รายการ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สระทะเล แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับปรีะชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.ทุ่งทอง แผนการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินคนพิการฉุกเฉินในสถานการณ์ covid-19 เพื่อประกอบอาชีพ จำ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชา [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.15/ว 1632 ลว.16.04.64 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบป [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
   

รองเท้าเด็กบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

วัดหนองจิกทรายมูล
 
 

 
รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 507  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 89  ตอบ 0  
ขอสอบถามเรื่องรถตู้ชุมตาบง-กรุงเทพค่ะ (21 พ.ย. 2563)    อ่าน 19601  ตอบ 14  
 
 
 


 
 
 
 
   
 
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี

 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492