หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของ ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ลำพันธ์ เทพา

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492