หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 

 
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ราคากลาง 550,000.- บาท  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
เรื่อง   สอบราคาซื้อ
---------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบธรรมดา   ราคากลาง  550,000.- บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป  
เป็นรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน  2 ล้อ  มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,500  ซีซี  เป็นรถช่วงยาว  กระบะสำเร็จรูป  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนไม่น้อยกว่า  5  เสียง  พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. รถยนต์บรรทุก (ปิกอัพ)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบธรรมดา  มีรายละเอียดดังนี้
-  เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล)  มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน  
-  มีปริมาตรกระบอกสูบ  2,500  ซีซี เป็นรถช่วงยาว  กระบะสำเร็จรูป
-  เครื่องยนต์ดีเซล  ระบบขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบธรรมดา
-  ระบบเกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
-  เป็นกระบะสำเร็จรูป
-  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  และภาษีสรรพสามิต
-  ติดตราสัญลักษณ์และข้อความตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
-  ติดฟิมล์  กรองแสงไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมยางปูพื้น วิทยุ - CD  
-  พรมดักเศษสิ่งสกปรก   1  ชุด
-  ติดตั้งอุปกรณ์กันขโมย
-  ชุดเครื่องมือซ่อมรถประจำรถ
-  ระบบการสั่นสะเทือน  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
-  ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต  พร้อมยางอะไหล่
-  ระบบพวงมาลัยขับด้านขวา  พร้อมเพาเวอร์ช่วย
-  ประกันภัยชั้น  1  ระยะเวลา  1  ปี
2.  ตอนหลังเป็นห้องพยาบาล  ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก               มีรายละเอียดดังนี้
-  ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง  สีเดียวกับรถ  พร้อมเครื่องปรับอากาศ
-  มีที่นั่งยาวบุนวมอย่างดีทั้งสองข้างพร้อมยางปู สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล
-  กระจกแบบบานเลื่อนด้านข้าง  2  ด้าน  และมีกุญแจล็อคเปิด-ปิดด้านท้ายได้
-  มีกระจกบานเลื่อนหลังคนขับ  จำนวน  1  แผ่น

-/-ติดตั้ง...

-2-

3.  วิทยุสื่อสารติดรถยนต์  ขนาด  25  วัตต์  มีรายละเอียดดังนี้
-  ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่งไม่น้อยกว่าขนาด                                                 .                                25  วัตต์  (ติดตั้งบนรถ)  จำนวน  1  ชุด  
-   อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด  พร้อมหนังสือคู่มือ
4.  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  มีรายละเอียดดังนี้
-  ด้านหน้ารถเหนือคนขับติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงยาว  สีแดง-น้ำเงิน   .    .                               ตรงกลางมีลำโพงขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า  100  วัตต์  จำนวน  1  ชุด
-  การรับประกันคุณภาพ  รับประกันคุณภาพของสินค้า  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า   1   ปี
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นซอง - รับซองสอบราคา  ในวันที่   6  มิถุนายน  2555   ถึงวันที่   19  มิถุนายน  2555   ระหว่างในเวลา  ๘.๓๐ น.  ถึง  ๑6.๓๐  น.   ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
กำหนดยื่นซอง - รับซองสอบราคา  ในวันที่   14  มิถุนายน พ.ศ. 2555    ระหว่างในเวลา  10.00 น.     เป็นต้นไป   ณ    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป                          ณ    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ   6๐๐.-  บาท  (-หกร้อยบาทถ้วน-)                  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  ราคา  ในวันที่   6  มิถุนายน  2555   ถึงวันที่   19  มิถุนายน  2555  ระหว่างในเวลา  ๘.๓๐ น.  ถึง  ๑6.๓๐  น.   ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง   จังหวัดนครสวรรค์   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๖๒๙-๓๐๕๕   ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.chumtabong.com
ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555


(นายจักรพงษ์  ขุนพลนาควาส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง


หมายเหตุ :  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดากรณีมิได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง                จะพิจารณาราคาค่าก่อสร้างในวงเงินราคาหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน  และจะไม่จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ทำสัญญา  

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2555 เวลา 15.55 น. โดย คุณ วิภาวรรณ พิลาแสง

ผู้เข้าชม 1968 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-293-055